Splošni pogoji prodaje | Sraml

Splošni pogoji prodaje

 1. Opredelitve pojmov

»Kupec« pomeni poslovni subjekt, ki mu prodajalec dobavlja izdelke ali zagotavlja storitve v skladu s to pogodbo. »Pogodba« pomeni bodisi pogodbeni dogovor, podpisan s strani obeh pogodbenic, ali naročilnico, ki jo podpiše kupec in v pisni obliki sprejme prodajalec, za nakup izdelkov ali storitev, skupaj s temi pogoji. »Pogodbena cena« pomeni dogovorjeno ceno, ki je navedena v pogodbi o prodaji izdelkov ali storitev, vključno s spremembami (če obstajajo) v skladu z dano pogodbo. »Plačilna nesposobnost/stečaj« pomeni, da je stranka plačilno nesposobna, izvede prenos premoženja v korist upnikov ali je zanjo oz. za kateri koli del njenega premoženja imenovan stečajni upravitelj ali fiduciar ali sama vloži oziroma je zoper njo vložen predlog po zakonu o stečajnem postopku, insolventnosti, prenehanju ali likvidaciji. »Izdelki« pomenijo opremo, dele, materiale, zaloge, programsko opremo in drugo blago, za katero je prodajalec soglašal, da ga bo v skladu s to pogodbo dobavil kupcu. »Prodajalec« pomeni podjetje Šraml d. o. o., tudi v primerih, ko je predmet pogodbe prodaja storitev. »Storitve« pomenijo storitve, za katere je prodajalec soglašal, da jih bo opravil za kupca v skladu s to pogodbo. »PPIZ« pomeni te »Pogoje za prodajo izdelkov in storitev«. »Dodatna dela« so vse storitve in nadurno delo pri proizvodnji, ki zaradi okoliščin na strani kupca niso bili vključeni v pogodbo.

 1. Plačilo

2.1. Kupec mora plačati prodajalcu za dobavljene izdelke in opravljene storitve s plačilom vseh fakturiranih zneskov v evrih, brez pobota, omejitev ali pogojev in brez kakršnega koli odbitka ali zadržanja za ali na račun kakršnega koli nasprotnega zahtevka ali kakršnih koli sedanjih ali prihodnjih davkov, dajatev, davščin, pristojbin, bremenitev ali odtegljajev kakršne koli narave. V primeru, da so plačila predmet bremenitev zaradi davkov ali odtegljajev s strani pristojnih organov na strani kupca, se kupec strinja, da se celotna vrednost preračuna tako, da bo vključevala tudi te zneske. Vsa plačila zapadejo v plačilo v petnajstih (15) koledarskih dneh od datuma računa, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. Za vsak koledarski mesec ali njegov del, ko plačilo zamuja, plača kupec nadomestilo za zamudo, izračunano po stopnji 1 % na mesec na zapadli znesek ali po najvišji dovoljeni stopnji v skladu z zakonom, kateri koli od obeh zneskov je manjši.

2.2. Kot in če tako zahteva prodajalec, mora kupec na svoje stroške vzpostaviti in imeti zagotovljeno zavarovanje plačil v obliki nepreklicnega, brezpogojnega vpoglednega akreditiva ali bančne garancije, ki omogoča plačilo po načelu časovne razporeditve, ko so izdelki poslani in storitve opravljene, ter plačilo stroškov odpovedi in prekinitve ter vse ostale zneske, ki jih kupec dolguje v skladu s to pogodbo (»zavarovanje plačil«).

2.3. Prodajalec ni dolžan začeti ali nadaljevati z izvajanjem, če in dokler zahtevano zavarovanje plačil ni prejeto in veljavno vzpostavljeno in vsa ustrezna plačila niso ustrezno prejeta. Za vsak dan zamude pri prejemu plačil ali ustreznega zavarovanja plačil je prodajalec upravičen do sorazmernega podaljšanja ustreznih rokov. Če prodajalec kadar koli razumno ugotovi, da kupčevo finančno stanje ali zgodovina plačil ne upravičujeta nadaljevanja izvedbe prodajalčevih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati celotno ali delno plačilo vnaprej.

2.4. Ne glede na dogovorjeno pogodbeno ceno za storitve ali izdelke je kupec dolžan plačati kakršne koli izdatke za dodatna dela v skladu s pogodbenimi cenami, če so opredeljene ali določene v skladu s prodajalčevim cenikom. Vsaka zahteva kupca, ki razširi naročilo iz te pogodbe, se šteje za naročilo dodatnih del, razen če je izredno določeno drugače. Prodajalec lahko ustavi izvajanje storitev ali proizvodni postopek, kar ima za posledico ustrezno podaljšanje rokov, če kupec izpodbija naročilo dodatnih del ali ni pripravljen zagotoviti zahtevanega zavarovanja plačila.

 1. Davki in dajatve

3.1 Prodajalec je odgovoren za plačilo vseh davkov od dobička pravnih oseb, ki se obračunajo od neto prihodka zaradi opravljenih storitev ali plačila za delo po tej pogodbi (»davki prodajalca«). Kupec je odgovoren za vse ostale davke, davščine, pristojbine ali druge dajatve katere koli narave (ki vključujejo, vendar niso omejeni na porabo, bruto prejemke, uvoz, lastnino, prodajo, upravne takse, promet, uporabo ali davke na dodano vrednost, in vse postavke zadržanja, pomanjkljivosti, kazni, dodatka k davku, obresti ali ocen, povezanih z njimi, ki jih kateri koli državni organ naloži kupcu ali prodajalcu ali njunim podizvajalcem) v zvezi s pogodbo ali izvajanjem pogodbe ali plačilom za delo po pogodbi razen davkov prodajalca (»davki kupca«).

3.2. Pogodbena cena ne vključuje zneskov za davke kupca. Če kupec odbije ali zadrži zneske za davke kupca, jih mora plačati kot dodatne zneske, da prodajalec prejme polno pogodbeno ceno brez zmanjšanja na račun davkov kupca. Kupec mora prodajalcu v enem mesecu po plačilu posredovati uradna potrdila ustreznih državnih organov za odštete ali zadržane davke.

 1. Dostave; prenos lastništva; tveganje izgube; skladiščenje

4.1. Za pošiljke, ki ne vključujejo izvoza, prodajalec dostavi izdelke kupcu EXW prostori ali skladišče prodajalca (Incoterms 2020). Kupec mora plačati vse stroške in dajatve v zvezi z dostavo ali plačati prodajalčeve standardne stroške pošiljanja, povečane za največ petindvajset (25 %) odstotno provizijo. Delne dostave so dovoljene. Prodajalec lahko izdelke dostavi pred rokom dostave. Dostavni roki so okvirni in so odvisni od tega, če prodajalec takoj prejme vse informacije, ki so potrebne za nemoteno nadaljevanje dela. Če dostavljeni izdelki po količini, vrsti ali ceni ne ustrezajo tistim, ki so navedeni na računu ali v dokumentaciji, mora kupec o tem takoj obvestiti prodajalca.

4.2. Za pošiljke, ki ne vključujejo izvoza, preide lastništvo izdelkov na kupca ob dostavi v skladu z razdelkom 4.1. Za vse druge pošiljke preide lastništvo izdelkov na kupca takoj po tem, ko so izdelki ocarinjeni za izvoz.

4.3. Če katere koli izdelke, ki jih je treba dobaviti v skladu s to pogodbo, ali opremo, popravljeno v objektih prodajalca, ni mogoče poslati kupcu ali jih kupec ne more prevzeti iz razlogov na njegovi strani, lahko prodajalec te izdelke ali opremo pošlje v skladišče, vključno s skladiščem na kraju proizvodnje ali popravila, ali k dogovorjenemu špediterju. Če prodajalec izdelke ali opremo uskladišči, velja naslednje: (i) če do tega še ni prišlo, preide lastništvo in tveganje izgube na kupca in šteje se, da je bila dostava opravljena; (ii) vsi zneski, ki jih je sicer treba plačati prodajalcu ob dostavi ali odpremi, zapadejo v plačilo; (iii) vse izdatke in stroške, ki nastanejo prodajalcu v zvezi s skladiščenjem, mora prodajalcu po predložitvi njegovih računov plačati kupec; in (iv) če prodajni pogoji to dopuščajo in po plačilu vseh zapadlih zneskov prodajalec da izdelke in popravljeno opremo na voljo kupcu za dostavo.

4.4. Če se storitve popravila izvajajo na kupčevi opremi v objektih prodajalca, ostaja kupec odgovoren za opremo in ves čas nosi tveganje izgube tovrstne opreme, razen če je prodajalec odgovoren za škodo na opremi, ko je ta v njegovih objektih v tistem obsegu, v kolikor je škoda povzročena zaradi prodajalčeve hude malomarnosti.

4.5. Kupec soglaša, da je plačilo celotne pogodbene cene pogoj za pošiljanje izdelkov in da bo prodajalcu povrnil morebitne dodatne stroške, povezane s skladiščenjem ali zamudo pri pošiljanju. Kupec priznava, da znašajo stroški skladiščenja končnega izdelka 0,03 % pogodbene cene ali 50 EUR na dan, kateri koli znesek je višji.

4.6. Če mora prodajalec v skladu s to pogodbo poslati svoje osebje (v tolikšnem številu in za toliko časa, kot se mu zdi zadostno) na ustrezno lokacijo za sestavljanje izdelkov, mora kupec zagotoviti vse materiale, delo, storitve in prostore, ki so potrebni za sestavljanje izdelkov, ali povrniti prodajalcu njegove stroške po nominalni vrednosti.

4.7. Vsak izdelek bo veljal za sprejetega (»prevzem«), (a) ko kupec prodajalcu pisno sporoči sprejem ali (b) 8 dni po dostavi, če pred pretekom tega roka kupec prodajalcu ni poslal pisnega obvestila o zavrnitvi. Kupec lahko zavrne dostavljeni izdelek samo, če bistveno odstopa od njegovih specifikacij in le s pisnim obvestilom, v katerem je navedena narava takega odstopanja. V primeru takšne zavrnitve kupec pozove prodajalca, da pregleda izdelek, popravi odstopanja in v razumnem času izdelek znova dostavi.

 1. Garancija

5.1 Prodajalec jamči, da bodo izdelki dostavljeni brez napak, kar se tiče materiala, izdelave in lastništva, ter da bodo storitve izvedene na kompetenten in vesten način ter v skladu s specifikacijami, dogovorjenimi med pogodbenicama.

5.2. Garancija na izdelke poteče eno (1) leto od prve uporabe ali osemnajst (18) mesecev od dostave, kar koli nastopi prej. Garancija na storitve poteče eno (1) leto po izvedbi storitve.

5.3. Če izdelki ali storitve ne ustrezajo zgornjim jamstvom, mora kupec v pisni obliki nemudoma obvestiti prodajalca pred potekom garancijskega roka. Prodajalec (i) po lastni izbiri popravi ali zamenja izdelke z napako ali (ii) znova opravi storitve, da odpravi napako. Če kljub razumnim prizadevanjem prodajalca neskladnega izdelka ni mogoče popraviti ali zamenjati oziroma neskladnih storitev ni mogoče ponovno izvesti, prodajalec vrne kupcu denar ali izstavi dobroimetje, ki ustreza plačilu za neskladne izdelke ali storitve. Garancijsko popravilo, zamenjava ali ponovna izvedba s strani prodajalca ne obnovi ali podaljša veljavnega garancijskega roka. Kupec mora o vseh testih, ki jih namerava izvesti za ugotavljanje obstoja neskladnosti, obvestiti prodajalca in ga povabiti ter mu dovoliti, da testiranje ponovi sam ali s pomočjo imenovanega strokovnjaka.

5.4. Garancije in pravna sredstva so pogojeni: (a) s pravilnim skladiščenjem, namestitvijo, uporabo, delovanjem in vzdrževanjem izdelkov v skladu z navodili prodajalca; (b) s tem, da kupec v garancijskem roku vodi natančne in celovite evidence o obratovanju in vzdrževanju ter prodajalcu zagotovi dostop do teh evidenc; (c) s standardnim vhodnim materialom, brez nečistoč, pričakovano dosledno vsebnostjo vode in (d) s spreminjanjem ali popravilom izdelkov ali storitev zgolj na podlagi pisnega dovoljenja prodajalca. Če ti pogoji niso izpolnjeni, je garancija nična in neveljavna. Prodajalec ni odgovoren za običajno obrabo.

5.5. Ta člen zagotavlja izključna pravna sredstva za vse zahtevke, ki temeljijo na okvari ali napaki izdelkov ali storitev, ne glede na to, kdaj pride do okvare ali napake in ali zahtevek, kakor koli je opisan, temelji na pogodbi, garanciji, odškodnini, škodnem dejanju/nepogodbeni odgovornosti (vključno z malomarnostjo), strogi odgovornosti ali nastane kako drugače. Garancije iz tega 5. člena so izključne in nadomeščajo vsa druga jamstva, pogoje in garancije, bodisi pisne, ustne, implicitne ali zakonske. NIKAKRŠNA IMPLICITNA ALI ZAKONSKA JAMSTVA, GARANCIJE, POGOJI PRODAJNE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN NE VELJAJO.

 1. Zaupnost

6.1. Prodajalec ali kupec (v zvezi z razkritimi podatki – »pogodbenica, ki razkrije podatke«) lahko nasprotni pogodbenici (v zvezi z razkritimi podatki – »pogodbenica prejemnica«) posreduje zaupne informacije v zvezi s to pogodbo. »Zaupne informacije« pomenijo (a) informacije, ki jih je pogodbenica, ki razkrije podatke, v času pisnega razkritja v pisni obliki označila kot »zaupne« ali »lastniške« ali (b) informacije, ki se v skladu z običajno poslovno prakso štejejo za zaupne. Poleg tega med zaupne informacije prodajalca sodijo tudi cene izdelkov in storitev.

6.2. Pogodbenica prejemnica soglaša: (i) da bo zaupne informacije uporabljala zgolj v povezavi s to pogodbo in uporabo izdelkov in storitev; (ii) da bo sprejela razumne ukrepe za preprečevanje razkritja zaupnih informacij tretjim osebam in (iii) da zaupnih informacij ne bo razkrila konkurentu pogodbenice, ki je razkrila podatke. Ne glede na te omejitve lahko: (a) prodajalec v povezavi z izvajanjem te pogodbe razkrije zaupne informacije svojim povezanim podjetjem in podizvajalcem; (b) pogodbenica prejemnica razkrije zaupne informacije svojim revizorjem; (c) kupec zaupne informacije po potrebi razkrije svojem posojilodajalcem, da si zagotovi ali ohrani financiranje, potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz pogodbe, in (d) pogodbenica prejemnica lahko zaupne podatke razkrije kateri koli tretji osebi, v kolikor predhodno pridobi pisno soglasje pogodbenice, ki je razkrila podatke. Pogodbenica prejemnica mora na zahtevo uničiti vse izvode zaupnih informacij ali jih vrniti pogodbenici, ki jih je razkrila, razen v tistem obsegu, ko posebna določba pogodbe upravičuje pogodbenico prejemnico, da obdrži del zaupnih informacij. Prodajalec lahko obdrži tudi eno arhivsko kopijo zaupnih informacij kupca.

6.3. Obveznosti iz tega 6. člena se ne nanašajo na nikakršen del zaupnih informacij, ki: (i) so ali postanejo splošno dostopne javnosti, razen kot rezultat razkritja pogodbenice prejemnice, njenih predstavnikov ali povezanih podjetij; (ii) jih pogodbenica prejemnica ima ali dobi na nezaupni osnovi iz vira izven pogodbenice, ki razkrije podatke, kadar vir podatkov, kolikor je znano pogodbenici prejemnici, ni zavezan k ohranjanju zaupnosti napram pogodbenici, ki razkrije podatke; (iii) ga pogodbenica prejemnica, njeni predstavniki ali povezana podjetja razvijejo neodvisno, brez kakršnega koli sklicevanja na zaupne informacije; (iv) morajo biti razkrite na podlagi zakona ali veljavnega pravnega postopka, pod pogojem, da pogodbenica prejemnica, ki namerava razkriti informacije zaradi takšne zahteve ali postopka, o razkritju nemudoma vnaprej obvesti pogodbenico, ki jih je razkrila, in razumno sodeluje pri poskusih ohranjanja zaupnosti takšnih zaupnih informacij.

6.4. Vsaka pogodbenica, ki razkrije podatke, jamči, da ima pravico do razkritja teh informacij. Glede posameznih delov zaupnih informacij omejitve iz tega 6. člena prenehajo veljati pet (5) let po datumu razkritja.

 1. Odškodnina

Kupec ali prodajalec (v nadaljevanju kot »odškodovalka«) plača odškodnino nasprotni pogodbenici (ki nastopa kot »odškodovanka«) za terjatve, ki jih uveljavlja tretja oseba zaradi telesne poškodbe ali škode na premoženju v stvareh v tistem obsegu, v kolikor nastanejo zaradi malomarnosti odškodovalke v povezavi s to pogodbo. V primeru, da telesno poškodbo ali škodo povzroči skupna ali sočasna malomarnost kupca in prodajalca, izgubo ali stroške krije vsaka pogodbenica v sorazmerju s svojo stopnjo malomarnosti. Za namene odškodninske obveznosti prodajalca se noben del izdelkov ali lokacije ne šteje za last tretje osebe.

 1. Opravičljivi dogodki – višja sila

Prodajalec ne odgovarja in se ne šteje, da krši svoje obveznosti po tej pogodbi, če je njegova izpolnitev neposredno ali posredno zapoznela ali onemogočena zaradi kakršnega koli vzroka zunaj njegovega razumnega nadzora ali zaradi oboroženih spopadov, dejanj ali groženj terorizma, epidemij, stavk ali drugih motenj pri delu oziroma dejanj ali opustitev katerega koli državnega organa ali kupca ali kupčevih izvajalcev ali dobaviteljev. V izogib dvomom se kakršne koli zamude zaradi prodajalčevih izvajalcev štejejo za opravičljiv dogodek, če si prodajalec ustrezno prizadeva, da bi se izognil zamudi. Če pride do opravičljivega dogodka, se prodajalčev rok za izvedbo podaljša za toliko časa, kolikor je trajala zamuda zaradi takšnega dodatka ter za nekaj dodatnega časa, ki je potreben za odstranjevanje učinkov dogodka. Če zamudo povzročijo dejanja ali opustitve s strani kupca ali njegovih izvajalcev ali dobaviteljev, je prodajalec upravičen tudi do pravične prilagoditve cene.

 1. Prenehanje in spremembe

9.1. Kupec lahko odpove pogodbo (ali njen zadevni del), če prodajalec (i) postane plačilno nesposoben/gre v stečaj ali (ii) zagreši bistveno kršitev pogodbe, za katero sicer ni predpisanega pogodbenega pravnega sredstva oziroma je prodajalec noče odpraviti, pod pogojem, da: (a) kupec prodajalcu vnaprej predloži podrobno pisno obvestilo o kršitvi in o svoji nameri za prekinitev pogodbe in (b) si prodajalec v 30 dneh po prejemu obvestila ne začne skrbno prizadevati za odpravo kršitve.

9.2. Če kupec prekine pogodbo v skladu z razdelkom 11.1, (i) prodajalec povrne kupcu sorazmerni del dobavljenega blaga ali storitev in (ii) kupec prodajalcu plača vsako prejeto in neplačano blago ali storitve.

9.3. Prodajalec lahko pogodbo z razlogom odpove, če kupec (i) postane insolventen/gre v stečaj ali (ii) bistveno krši pogodbo, kar vključuje, vendar ni omejeno na zamudo ali neuspešno predložitev zavarovanja plačila, neplačevanje na predvideni rok zapadlosti ali neizpolnitev kakršnih koli plačilnih pogojev.

9.4. Če kupec pogodbo (ali kateri koli njen del) odpove iz katerega koli razloga, ki ni prodajalčeva zamuda pri izpolnitvi, mora kupec prodajalcu plačati celotno pogodbeno ceno.

9.5. Tako kupec kot tudi prodajalec lahko odpovesta pogodbo v primeru višje sile, ki traja več kot 30 dni.

9.6. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe rokov izvedbe oziroma obsega izdelkov ali storitev. Prodajalec ni dolžan nadaljevati s kakršno koli spremembo, dokler se o spremembi v pisni obliki ne dogovorita obe pogodbenici.

9.7. Obseg, pogodbena cena, terminski razpored in druge določbe bodo pravično prilagojene, da bodo odražale dodatne stroške ali obveznosti prodajalca, ki nastanejo zaradi spremembe. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, bodo cene za dodatna dela, ki temeljijo na takšnih spremembah, določene glede na prodajalčeve cenike prodaje materiala in obračunavanja časa.

 1. Skladnost z zakoni, kodeksi in standardi

Prodajalec mora upoštevati panožne standarde, ki veljajo za proizvodnjo izdelkov in izvajanje storitev. Kupec mora upoštevati zakone in standarde, ki veljajo za nameščanje, delovanje, uporabo in odstranjevanje izdelkov in storitev.

 1. Omejitve odgovornosti

11.1. Skupna odgovornost prodajalca za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz ali so povezani z oblikovanjem, izvajanjem ali kršitvijo te pogodbe ali se nanašajo na kakršne koli izdelke ali storitve, ne sme presegati pogodbene cene.

11.2. Prodajalec ne odgovarja za izgubo dobička ali prihodkov, odvzem možnosti uporabe opreme ali sistemov, prekinitev poslovanja, stroške nadomestnih zmogljivosti, stroške kapitala, stroške izpada, povečane obratovalne stroške, kakršne koli posebne, posledične, naključne, posredne ali kaznovalne odškodnine ali zahtevke kupcev za katero koli od zgoraj navedenih vrst odškodnine.

11.3. V primeru storitev načrtovanja, razvoja in inženiringa prodajalec jamči le za vestno in razumno izvajanje storitev brez izrecnega jamstva za uspešen končni rezultat, razen če je ta izrecno pisno zajamčen.

11.4. Vsa odgovornost prodajalca preneha s potekom veljavnega garancijskega roka, pod pogojem, da lahko kupec še naprej uveljavlja zahtevke, o katerih je prodajalca obvestil pred potekom tega roka tako, da je začel postopek pred sodiščem ali arbitražo, kakor je ustrezno v skladu s to pogodbo pred iztekom katere koli omejitve odgovornosti ali druge zakonske časovne omejitve, vendar ne kasneje kot eno leto po poteku takšnega garancijskega roka.

 1. Splošne določbe

12.1. Prodajalec lahko svoje pravice in obveznosti iz te pogodbe v celoti ali delno dodeli ali prenese na katero od svojih povezanih podjetij oziroma lahko brez soglasja kupca prenese katero koli terjatev po tej pogodbi na katero koli stranko. Kupec soglaša, da bo izvršil vse dokumente, ki so potrebni za dokončanje prodajalčevega prenosa ali dodelitve. Prodajalec lahko posamezne dele svojih del odda v izvedbo podizvajalcem. Kupčev prenos ali dodelitev katere koli ali vseh pravic ali obveznosti iz te pogodbe brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca sta nična (vendar privolitev ne sme biti neupravičeno zadržana).

12.2. Če se izkaže, da je katera koli določba pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostali del pogodbe. Pogodbenici si bosta prizadevali nadomestiti kakršno koli neveljavno ali neizvršljivo določbo z novo določbo, ki v svojem bistvu doseže enak praktičen in ekonomski učinek ter je veljavna in izvršljiva.

12.3. Naslednji členi ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi ali odpovedi pogodbe: 6, 10, 11 in 12.1.

12.4. Pogodba predstavlja celoten dogovor med strankama. Nobena ustna ali pisna trditev ali jamstvo, ki niso vsebovani v tej pogodbi, ne more biti zavezujoča za nobeno pogodbenico. Pravice, pravna sredstva in obveznosti kupca in prodajalca, ki izhajajo iz ali so povezani z izdelki in storitvami, ki se prodajajo po tej pogodbi, so omejene s pravicami, pravnimi sredstvi in obveznostmi, ki so navedene v tej pogodbi. Nobena sprememba, dopolnitev, razveljavitev ali odpoved ni zavezujoča za nobeno stran, razen če se o njej pogodbenici dogovorita v pisni obliki.

12.5. Razen kot je določeno v 11. členu (Omejitve odgovornosti), je ta pogodba namenjena le v korist pogodbenic in nobena tretja oseba nima pravice do uveljavljanja nobene določbe te pogodbe.

12.6. Ta pogodba se lahko podpiše v več izvodih, ki skupaj sestavljajo en dogovor.

 1. Veljavno pravo in reševanje sporov

13.1. Če pogodba vključuje prodajo izdelkov in je kupec zunaj države prodajalca, se uporablja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

13.2. Morebitne spore, nesoglasja ali zahtevke, ki izhajajo iz ali so povezani s to pogodbo, vključno z vprašanji njenih kršitev, odpovedi ali veljavnosti, bo dokončno rešila arbitraža v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo Pravil pospešenega arbitražnega postopka.

13.3. Arbitražno razsodišče sestavlja en sam razsodnik. Sedež arbitraže je v Ljubljani. V arbitražnem postopku se mora uporabljati angleščina. Za to pogodbo se uporablja materialno pravo Republike Slovenije.